Hållbarhet – att förvalta förtroendet att bygga för framtiden

Att bebygga obebyggd mark är att få ett stort förtroende och med det kommer ansvar och krav. Vår hållbarhetsstrategi bygger på ett systematisk arbete där vi hela tiden strävar efter att förbättra oss och samverka med våra partners och de aktörer och företag som etablerar sig här.

Explore Arlandastad ägs av Arlandastad Group som är ett fastighetsbolag med fokus på att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter. Samhället står inför betydande utmaningar när det gäller klimatförändringar. Som fastighetsutvecklare vill Arlandastad Group miljömässigt vara en aktör som ligger i framkant. Vårt långsiktiga ägande och förvaltande av marken tillsammans med ett helhetstänk kring hållbar stadsutveckling kommer ge avtryck i Explore Arlandastad. Här bygger vi för en hållbar framtid. 

Prioriterade mål

Vårt hållbarhetsarbete utgår från Brundtlandrapporten (1987), där hållbarhet definieras ur tre perspektiv; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Med avstamp i FN:s 17 globala mål har Arlandastad Group valt att prioritera följande områden för hållbarhetsarbetet.

Hållbar energi för alla.
I projektering, byggnation och förvaltning av fastigheter är det av avgörande betydelse att beakta byggmetoder, och system för drift. Vi använder enbart förnybar energi i våra fastigheter, arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar och stödjer på olika sätt utvecklingen av ny teknik inom området.
Därför ska vi minska vårt och våra kunders energibehov, enbart använda förnybar energi, utreda om vi kan erbjuda egenproducerad, förnybar energi och investera i energibesparande teknik.

Jämställdhet.
Alla ska behandlas lika och ha samma möjligheter till familjebildning och karriär. Hos oss betyder detta att vi arbetar för en jämn könsfördelning och att vi säkerställer lika lön för likvärdigt arbete. Jämställdhet betyder för oss också att ingen skall särbehandlas på grund av bakgrund, etnicitet eller religion. Därför ska diskriminering och trakasserier inte förekomma på våra arbetsplatser och vi accepterar inte särbehandling.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Diskriminering och trakasserier får ej förekomma på våra arbetsplatser. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och underleverantörer för att säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljökrav i alla led. Detta ställer i sin tur höga krav på våra egna uppföljningsprocesser. Alla leverantörer skall ha mottagit och accepterat vår Code of Conduct. Därför ska vi ha en god arbetsmiljö, befriad från negativ stress och våra arbetsplatser ska vara säkra utan olyckor och vi accepterar inte korruption.

Hållbara städer och samhällen.
Det skall vara lätt att röra sig i, mellan, till och från våra fastigheter utan bil. Hyresgäster och besökare skall känna sig trygga att vistas i våra omgivningar som också utformats utifrån estetik och känsla för växter och andra naturliga inslag. Därför ska vi bland annat prioritera hyresgäster som är miljöcertifierade, miljöcertifiera nyproducerade byggnader, minska vårt och våra kunders materialbehov. Vi vill även öka återanvänt, återvunnet och förnybart material och våra fastigheters utformning ska uppfattas trygga, säkra och hälsosamma.Vi vill använda ny teknik, ny forskning och nya innovationer inom hållbarhetsområdet för vår verksamhet.

Visionsbild Scandinavian XPO

Stadsutveckling där utrymme att tänka stort är självklart

Stadsdel för stadsdel, gata för gata och kvadratmeter efter kvadratmeter. Mitt i expansiva Mälardalen, med 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och fem minuter till Stockholm Arlanda Airport, ligger Explore Arlandastad. 

Vår syn på stadsutveckling!